BIJLAGE 1: INTERN REGLEMENT THE BRICK

  • THE BRICK behoudt zich het recht voor de openingstijden, de roosters, het huishoudelijk reglement en de docenten te wijzigen.
  • The Brick is niet verplicht tot enige vergoeding in geval van eventuele annulering van lessen of andere diensten.
  • Om aan sportactiviteiten deel te nemen, moet passende sportkleding worden gedragen, inclusief sportschoenen.
  • Koffie, thee, fruit en water zijn gratis. Sportdrankjes zijn verkrijgbaar tegen betaling.
  • Om hygiënische redenen moeten zowel in de fitnessruimte als in de sauna handdoeken worden gebruikt. Handdoeken worden verstrekt maar blijven eigendom van The Brick.
  • Zowel materiaal als uitrusting moeten na gebruik in een behoorlijke staat worden achtergelaten. Roken is ten strengste verboden in het gebouw. Dieren zijn niet toegestaan in het gebouw.
  • Het is verboden om illegale drugs te gebruiken of te verhandelen in de sportschool.
  • Kinderen onder de 16 jaar zijn niet toegestaan in de trainingszone. De ouders moeten in het gebouw aanwezig zijn en blijven verantwoordelijk voor het gedrag en het welzijn van de kinderen. The Brick kan te allen tijde de toegang ontzeggen of het lidmaatschap beëindigen van personen wier gedrag niet in overeenstemming is met de interne regels.

BIJLAGE 2: ALGEMENE VOORWAARDEN THE BRICK

1.Lidmaatschap
1. Niet-overdraagbaarheid
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.

2. Misbruik 
In geval van misbruik zal het lidmaatschap worden ingetrokken en geannuleerd. In dit geval moet het lid alle uitstaande maandelijkse lidmaatschapsbijdragen voor de lopende termijn van de lidmaatschapsovereenkomst betalen.

3. Betalingswijze 
3.1. De lidmaatschapsbijdragen zijn maandelijks vooraf betaalbaar via automatische incasso, behalve voor de eerste maand. Het lidmaatschapsgeld voor de eerste maand dient bij aanvang van het lidmaatschap (d.w.z. bij ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst) aan The Brick te worden voldaan. 
3.2. De daaropvolgende maandelijkse vergoedingen moeten vóór de vijfde van de maand via automatische incasso worden betaald.
3.3. The Brick biedt haar leden de mogelijkheid om het volledige bedrag voor de eerste termijn van de lidmaatschapsovereenkomst vooruit te betalen. In een dergelijk geval zal er geen automatische incasso plaatsvinden. Na ontvangst van het volledige bedrag zal een bewijs van betaling worden verstrekt. 
3.4. Je bent op de hoogte van het feit dat je lidmaatschap geldig is vanaf de dag van ontvangst van de eerste contributie.
Indien een maandelijkse automatische incasso wordt herroepen of ten onrechte wordt geannuleerd, behoudt The Brick zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving een schadevergoeding van honderd (100) euro in rekening te brengen. Bij uitblijven van betaling wordt de contributie verhoogd met een boeteclausule van tien (10) % van het verschuldigde bedrag. In dit geval behoudt The Brick zich tevens het recht voor om de lidmaatschapsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. 

4. Duur en beëindiging van de lidmaatschapsovereenkomst
4.1. De toetredingsovereenkomst wordt gesloten voor een vaste initiële duur van één (1) jaar of twee (2) jaar, afhankelijk van de gekozen formule.
4.2. De lidmaatschapsovereenkomst kan niet door het lid worden opgezegd gedurende de overeengekomen initiële termijn, behoudens het bepaalde in artikel 1.4.4. 
4.3. De lidmaatschapsovereenkomst wordt automatisch verlengd. Indien het lid zijn lidmaatschapsovereenkomst niet ten minste één (1) maand voor het einde van de lidmaatschapsovereenkomst opzegt, wordt deze automatisch telkens met één (1) maand verlengd. Opzegging van de lidmaatschapsovereenkomst geschiedt door middel van een aangetekende brief gericht aan The Brick, Waalsekaai 57a, 2000 Antwerpen, of in persoon aan de receptie. Onder voorbehoud van de wet van 25 juni 1992 betreffende de landverzekeringsovereenkomsten, kan het lid de toetredingsovereenkomst na de automatische hernieuwing van een overeenkomst van bepaalde duur te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van één (1) maand. 
4.4. Ten minste één (1) maand voor het einde van de initiële duur van de lidmaatschapsovereenkomst kan de lidmaatschapsovereenkomst worden opgezegd, wat betekent dat het lid het lidmaatschap kan beëindigen tegen het einde van de initiële duur. Opzegging van de lidmaatschapsovereenkomst geschiedt door middel van een aangetekende brief gericht aan The Brick, Waalsekaai 57a, 2000 Antwerpen, of in persoon aan de receptie.
4.5. Na afloop van de lidmaatschapsovereenkomst zal bij elke verlenging van de lidmaatschapsovereenkomst het geldende maandelijkse tarief voor een initiële termijn van toepassing zijn. Het lid kan deze tarieven raadplegen aan de balie van The Brick.
4.6. Een definitieve beëindiging van de lidmaatschapsovereenkomst gedurende de overeengekomen looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst is mogelijk met een medische verklaring als bewijs of in geval van verhuizing buiten een straal van vijfentwintig (25) km van The Brick, aangetoond met een kopie van inschrijving op de nieuwe locatie.
4.7. Een tijdelijke schorsing van de lidmaatschapsovereenkomst is mogelijk in geval van een langdurige blessure, lichamelijk letsel of ziekte, op vertoon van een medisch attest, of om beroepsredenen op vertoon van een door de werkgever ondertekende brief als bewijs. Schorsing met terugwerkende kracht wordt niet aanvaard. Een schorsingstermijn bedraagt altijd ten minste één (1) maand, te rekenen vanaf de eerste dag van een bepaalde maand tot en met de eerste dag van de volgende maand. In dit geval worden zowel de einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst als de financiële verplichtingen verlengd voor de duur van de tijdelijke schorsing, met een maximum van zes (6) maanden.
4.8. Het lid kan in geen geval aanspraak maken op terugbetaling van lidmaatschapsgelden. 

2. Beperkte verantwoordelijkheid
2.1. Je bent zelf verantwoordelijk voor je persoonlijke bezittingen. Daarom word je geadviseerd een goede verzekering af te sluiten. Noch The Brick, noch haar medewerkers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van goederen in The Brick. The Brick stelt lockers ter beschikking voor het opbergen van waardevolle goederen. Leden gebruiken deze kluisjes op eigen verantwoordelijkheid. De lockers zijn afgesloten met een sleutel. Bij vermoeden van misbruik van de lockers behoudt The Brick zich het recht voor om de locker in aanwezigheid van het lid te openen.
2.2. Ieder lid heeft een persoonlijke ongevallenverzekering. In geval van een ongeval dat niet gedekt is door de polis of voor bedragen die het dekkingsbedrag van de verzekering overschrijden, kan The Brick nooit aansprakelijk gesteld worden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van The Brick of haar werknemers of agenten.
2.3. Noch The Brick, noch haar medewerkers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor overlijden, persoonlijk letsel of ziekte van haar leden, hun kinderen en gasten aanwezig in de sportzaal van The Brick.
2.4. De aansprakelijkheid van The Brick is eveneens beperkt tot het bedrag gelijk aan de betaalde lidmaatschapsbijdragen van het jaar voorafgaand aan het ongeval, met een maximum van duizend (1.000) euro per schadegeval. 

3. Privacy

3.1. Gegevensverwerking
The Brick handelt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van uw persoonsgegevens. Je persoonsgegevens worden opgenomen in ons ledenbestand en verwerkt voor de volgende doeleinden: beheer van het klantenbestand en de producten en diensten, uitvoeren van marktstudies, informeren van het lid over nieuwe producten en diensten en promotiecampagnes. 

The Brick kan je persoonsgegevens ook gebruiken voor direct-marketingdoeleinden en kan deze gegevens voor deze doeleinden aan derden verstrekken. Je hebt het recht om zich, op verzoek en kosteloos, te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Indien het lid niet wenst dat zijn gegevens in deze zin worden gebruikt, kan hij een bericht sturen naar info@thebrick.be. Als verantwoordelijke voor deze gegevensverwerking heeft The Brick aangifte gedaan van deze verwerking bij de Belgische Privacycommissie, reg.nr. 

3.2. Cameratoezicht
Om de veiligheid, het tempo en de orde te waarborgen en ongewenst gedrag te voorkomen, maakt The Brick gebruik van cameratoezicht in de ontvangstruimte, alsmede in de trainingsruimten. De leden worden bij het betreden van de sportschool geïnformeerd en zij geven toestemming. 

4. Diversen

4.1. Je dient ons schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen met betrekking tot je persoonlijke gegevens, bij de receptie.
4.2. The Brick staat tijdens de openingsuren tot je dienst voor alle vragen betreffende uw lidmaatschap of betalingen.
4.3. De lidmaatschapsovereenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die in verband met de interpretatie en uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst ontstaan, zullen worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

5. Persoonlijke Training

De diensten van de personal trainers zijn niet inbegrepen in het lidmaatschap. De personal trainer is zelfstandig en is volledig verantwoordelijk voor alle afspraken en handelingen. 

In het geval van een lidmaatschap voor een minderjarige, moet een wettelijke voogd de lidmaatschapsovereenkomst mede-ondertekenen.

Materia Concept Gyms
Waalsekaai 57a-2000 Antwerpen
0473/18.15.46
info@thebrick.be
www.thebrick.be
BTW BE0630789218 (RPR Antwerpen, division Antwerpen)
Belfius: BE05 0689 0245 4075

Word lid van The Brick. Build a better you.