1° HUISHOUDELIJK REGLEMENT – THE BRICK ANTWERP 

 • The Brick behoudt zich het recht de openingsuren, uurroosters, huisregels en lesgevers te veranderen.
 • The Brick is niet verplicht tot enige vorm van compensatie in geval van mogelijke annuleringen van lessen of andere dienstverlening. 
 • Voor deelname aan sportactiviteiten is aangepaste sportkledij noodzakelijk, ook sportschoeisel.
 • Koffie, thee, fruit en water zijn gratis verkrijgbaar.
 • Het gebruik van handdoeken is omwille van hygiënische redenen verplicht in de gym alsook in de sauna. 
 • Handdoeken worden ter beschikking gesteld, maar blijven steeds eigendom van The Brick.
 • Het materiaal en de toestellen dienen na gebruik in ordelijke staat achter gelaten te worden. 
 • Het is niet toegelaten om kalk te gebruiken in The Brick Circus & The Brick Gym, dit is enkel mogelijk in The Brick Dragon’s Den CrossFit box.
 • Roken is verboden in het gebouw. 
 • Dieren zijn niet toegelaten in het gebouw.
 • Het is niet toegelaten om verboden middelen te gebruiken of te verhandelen in de gym. 
 • Kinderen tot 18 jaar zijn niet toegelaten. 
 • The Brick kan ten allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen alsook het lidmaatschap beëindigen van personen wiens gedrag niet in overeenstemming is met het huishoudelijk reglement.
 • Lockers mogen enkel gebruikt worden wanneer de persoon die de locker gebruikt aanwezig is in de gym. 
 • Het herhaaldelijk niet opvolgen van de geldende regels mbt. het online reserveren van groepslessen kan leiden tot een al dan niet tijdelijk verbod op het inplannen van lessen.
 • Je moet er bewust van zijn dat er beelden kunnen gemaakt worden ter promotie. Je geeft The Brick toestemming om die beelden te gebruiken.
 • De etiquette-voorwaarden in de kleedkamers en sauna dienen nageleefd te worden.

2° ALGEMENE VOORWAARDEN – THE BRICK ANTWERP 

ARTIKEL 1: DEFINITIES 

The Brick: Daarmee bedoelen we Materia Concept Gyms NV (KBO nr.0630789218) E: info@thebrick.be, A: Waalsekaai 57a – 2000 Antwerpen, en diensten en producten die wij aanbieden onder de naam The Brick.

Club: De fysieke plekken waar The Brick fitness of groepslessen aanbiedt.

Extra: Dit zijn de diensten of faciliteiten die tegen een vergoeding van The Brick kunnen worden afgenomen in aanvulling op het basislidmaatschap.

Gastheer/vrouw: Onze medewerker die zorgt voor het beheer van een club

Ingangsdatum: De ingangsdatum van je overeenkomst is gelijk aan de dag van jouw inschrijving. Als je je naar aanleiding van een voorverkoop inschrijft nog vóór de opening van jouw club, gaat je lidmaatschap in op de dag dat je club is geopend en niet op de dag van jouw inschrijving.

Lid: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent en 18 jaar of ouder. The Brick kan je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent van wie de lidkaart is, dat je een medegebruiker bent of om je leeftijd te checken. 

Lidkaart: Dit is de toegangspas die je moet hebben om binnen te kunnen komen bij een van onze clubs.

Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen The Brick en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor extra’s. 

Opzegtermijn: De opzegtermijn wordt steeds bepaald door de datum van opzegging. In de regel wordt een opzegtermijn in rekening gebracht, zijnde de volledige kalendermaand na de maand van opzegging. Het abonnement eindigt dus steeds de laatste dag van de maand na de maand van opzegging.


ARTIKEL 2: LID WORDEN 

a. Je kunt lid worden bij The Brick op de volgende manieren:
1. Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier (www.thebrick.be);
2. In de club bij een medewerker na het tekenen van je contract.
b. Indien je je inschrijft via de website heb je het recht om binnen 14 kalenderdagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap. Dit kun je doen op een van de manieren die beschreven zijn in art. 9c. Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving in één van onze clubs. Indien je binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen besluit af te zien van het lidmaatschap en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan The Brick naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen. 

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP TERMIJN 

a. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of in de club. Alle lidmaatschapsvormen geven onbeperkt toegang tijdens de openingsuren van The Brick en tot de groepslessen die in de club worden aangeboden.
b. Bij de inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan.
c. Bij alle lidmaatschappen krijg je toegang tot de The Brick-app.
d. Indien je onze faciliteiten los wilt bezoeken of gewoon eens wilt proberen, kun je via de website een dagpas aanvragen. Je kunt met de dagpas gebruik maken van groepslessen. De dagpas geeft eenmalig toegang op de dag waarop de dagpas wordt geactiveerd in een club naar keuze. 


ARTIKEL 4: TARIEVEN EN BETALING 

a. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en -voorwaarden, welke te vinden zijn op de website of in de clubs.
b. Als je lid wordt bij The Brick kunnen wij inschrijfgeld in rekening brengen. Dit inschrijfgeld kan variëren per lidmaatschapsvorm indien er sprake is van een promotie. Als je je lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw lid wilt worden, ben je opnieuw inschrijfgeld verschuldigd en gelden de dan actieve lidmaatschapstarieven.
c. Als je lid wordt van The Brick ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de machtiging tot SEPA-domiciliëring gaat vanaf dat moment gelden. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar, conform art. 4d en 4e.
d. The Brick biedt haar leden ook de mogelijkheid om in één keer voor de overeengekomen contractperiode middels een online betaling of kaartbetaling aan de balie vooruit te betalen (indien je kiest voor een overeenkomst voor een jaar met volledige vooruitbetaling). In dit geval zal er geen maandelijkse SEPA-domiciliëring worden opgestart. Elke factuur dient op het adres van The Brick te worden voldaan binnen de 5 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.
e. Indien je kiest voor een overeenkomst met betaling per maand, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling of kaartbetaling aan de balie en vinden de volgende betalingen plaats per maand via SEPA-domiciliëring en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven voor dat lidmaatschap.
f. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen afschrijven (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de domiciliëring nogmaals naar je bank. Als je gedurende een periode van twee maanden niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan wordt de overeenkomst ontbonden en is een verbrekingsvergoeding van 300,00 EUR verschuldigd.
g. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment hebben wij recht op de verschuldigde bedragen, verhoogd met de wettelijke interestvoet (berekend vanaf de vervaldag van de verschuldigde bedragen), alsook op een forfaitaire vergoeding van 10 % op de openstaande bedragen met een minimum van 100 EUR voor alle buitengerechtelijke kosten. Wij behouden echter het recht om een hogere vergoeding te vorderen, mits bewijs van de werkelijk geleden schade. We behouden ons eveneens het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd zou zijn aan jou. Wij hebben het recht om de vordering uit handen te geven, onder meer aan een incassobureau.
h. In geval van beëindiging door ons in de zin van artikel 4g van een overeenkomst van bepaalde duur, ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die tot het einde van de duur van de overeenkomst zouden moeten betaald worden. De verwijlinteresten en het schadebeding zoals opgenomen in artikel 4g is overeenkomstig van toepassing op deze bedragen.
i. Wij behouden ons het recht voor om na het einde van de contractuele periode, de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. De overeenkomst kan aan de gewijzigde voorwaarden worden verdergezet in een contract van onbepaalde duur, dat tevens opzegbaar is zoals op de voorzijde van de overeenkomst in dat kader (op te maken door klant) vermeld. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
j. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

ARTIKEL 5: LIDKAART 

a. De lidkaart is eigendom van The Brick en mag je gebruiken tijdens de overeenkomst.
b. Deze is trikt persoonlijk te gebruiken. Schenden van deze regel kan resulteren in het onmiddellijk stopzetten van het abonnement.
c. Je kunt je lidmaatschap niet overdragen aan iemand anders. Als je iemand mee wilt nemen die geen lid is, kan deze persoon uiteraard een dagpas krijgen (deze algemene voorwaarden zijn, waar relevant, van toepassing op dagpashouders).
Indien de persoon die jij mee wilt nemen als vriend tussen de 12 en 18 jaar oud is, kan deze persoon alleen komen sporten op de club samen met jou of met je medegebruiker. Personen jonger dan 12 jaar kunnen niet ingeschreven worden als vriend en worden niet toegelaten tot onze clubs.
d. Jij bent als lid verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik of misbruik van je lidkaart en het lidmaatschap. Jij dient er dan ook voor te zorgen dat je vrienden de algemene voorwaarden en huisregels van The Brick respecteren en naleven.
e. Indien je je lidkaart kwijtraakt of indien deze gestolen wordt, kan je een nieuwe lidkaart kopen aan de balie. Hierdoor wordt een oude lidkaart automatisch geblokkeerd. De vervangingsbijdrage voor een nieuwe lidkaart bedraagt 5 EUR. Deze vergoeding dient te worden voldaan aan de balie waarna de nieuwe lidkaart geactiveerd wordt. In de tussentijd blijft je betalingsverplichting wel gewoon van kracht. 

ARTIKEL 6: OPENINGSTIJDEN 

a. The Brick geeft aan wat de openingstijden zijn per club. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden, bijvoorbeeld in geval van een feestdag, een ernstige gebeurtenis of ramp. Soms zullen we een club dan sluiten. Dit kan ook het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in een club moeten uitvoeren.
b. The Brick is bevoegd de openingstijden van een club (of onderdelen ervan) tijdelijk of blijvend te wijzigen, indien daartoe objectieve redenen bestaan. Bij een blijvende wijziging zal The Brick dit eenzijdig kunnen doen zolang dit van ondergeschikt belang is ten opzichte van het totaal aantal geopende uren of de start- of eindtijd. Hiervan is in ieder geval sprake van een afwijking tot een tijdspanne van twee uur eerder of later open en/of dicht.
c. De openingstijden kunnen later nooit worden opgeworpen als een absolute voorwaarde (conditio sine qua non) voor het aangaan van de overeenkomst. Je zult zulks een aanpassing ook nooit kunnen gebruiken om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen, temeer omdat de hoofdverbintenis van The Brick er in bestaat het ter beschikking stellen van de fitnessruimte, met haar toestellen, tenzij je kunt aantonen dat je ten minste 50% van jouw bezoeken naar de club bent gekomen op een uur waarop de betreffende club nu niet meer open is, waarbij voor de vaststelling van deze 50% een minimum geldt van 4 bezoeken in de voorafgaande 3 maanden. In dat geval zal The Brick jou het teveel aan betaalde (lidmaatschaps)gelden terugbetalen.
d. We willen onze clubs goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting dan ook niet vermijden. 

ARTIKEL 7: WIJZIGING GROEPSLESSEN 

a. Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen. Incidenteel kan het voorkomen dat een groepsles wordt geannuleerd.
b. Op de wijziging van groepslessen is artikel 6c van overeenkomstige toepassing. 

ARTIKEL 8: VERHUIZING OF BLESSURE 

a. Als je gaat verhuizen, buiten een straal van 25 km van The Brick kan je de overeenkomst vroegtijdig beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een periode van 1 maand. In dat geval zullen we je vragen aan te tonen wat je nieuwe woonadres is aan de hand van een kopie van de inschrijving bij je gemeente.
b. Je mag bij alle lidmaatschapsvormen (met uitzondering van het flexibele abonnement) gebruik maken van de mogelijkheid tot schorsing van je lidmaatschap om medische redenen, op de hierna gedeanieerde voorwaarden:
• het lidmaatschap kan enkel worden geschorst na ontvangst door The Brick van een geldig medisch attest (via e-mail of per post naar de klantenservice van The Brick) dat aangeeft dat het lid tijdelijk geen fitness kan uitoefenen;
• het medisch attest geeft aan dat er vanaf de dag van verzending van het attest aan The Brick ten minste sprake is van 1 maand benodigde schorsing;
• de schorsing gaat in vanaf de dag van ontvangst door The Brick en niet met terugwerkende kracht;
• de schorsing is steeds voor bepaalde duur en eindigt op de voorgeschreven datum van het medisch attest;
• door de schorsing verschuift de duur van de overeenkomst met de periode van de schorsing;
c. Indien je een medisch attest overlegt waaruit blijkt dat je niet meer zult kunnen sporten voor een periode van minstens 12 maanden na de datum van het attest, zal The Brick het lidmaatschap op jouw verzoek beëindigen per de datum van ontvangst van het verzoek, daartoe voorzien van het medisch attest (via e- mail of per post naar de klantenservice van The Brick).
d. Indien het medisch attest of het bewijs van verhuizing pas wordt aangeleverd na het inleiden van een gerechtelijke procedure ter verhaal van de verschuldigde lidmaatschapsgelden, zullen deze niet meer worden aanvaard. 

ARTIKEL 9: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP 

a. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 1 maand voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet, wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment zonder vergoeding opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een periode van 1 maand. Het abonnement vervalt pas de laatste dag van de maand volgend op de maand van opzegging.
b. Indien je een overeenkomst bent aangegaan die flexibel opzegbaar is, dan kun je deze op ieder moment zonder vergoeding opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 maand welke in zal gaan op de eerste dag van de eerstvolgende 1 maand betaaltermijn. Het lidmaatschap eindigt hierbij dan pas de laatste dag van de maand volgend op de maand van opzegging.
c. Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Dit kan je doen per e-mail en per brief naar de klantenservice. Bij opzegging per e-mail en brief moet je de volgende gegevens vermelden: je naam, je lidkaartnummer en reden van vertrek.
d. Wij streven ernaar in de clubs een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je op een ernstige manier en/of herhaaldelijk niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan The Brick je de toegang ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. Je opnieuw inschrijven na een dergelijke ontzegging is een gegronde reden om het nieuwe lidmaatschap per direct te beëindigen. The Brick dient in dat geval de teveel betaalde (lidmaatschaps)gelden terug te betalen.
e. Samen sporten wordt bij The Brick gestimuleerd. Het coachen van andere sporters wordt echter uitsluitend overgelaten aan de personal trainers en advisors waarmee wij exclusief samenwerken. Als je toch personal training aanbiedt kan dat voor ons een reden zijn om je overeenkomst te beëindigen.
f. Indien je een ander persoon, lid of geen lid, onrechtmatig toegang verleent op enige wijze, bijvoorbeeld door deze mee te laten lopen door de toegangspoort of je lidkaart te geven, dan ben jij verantwoordelijk om de boete van 100 EUR te betalen. The Brick behoudt zich het recht voor om de toegang tot de club te blokkeren totdat de boete is voldaan. Bij meerdere overtredingen, heeft The Brick het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, met overeenkomstige toepassing van artikel 4h.
g. Indien je kunt aantonen dat The Brick haar contractuele verplichtingen op een ernstige wijze niet naleeft en enkel en alleen indien The Brick door jou hiervan per aangetekend schrijven binnen 7 dagen na vaststelling van deze inbreuk op de hoogte wordt gebracht, zal The Brick akkoord gaan om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en zal The Brick desnoods de aantoonbaar geleden schade betalen als schadevergoeding. In het geval wij in gebreke zouden blijven om aan jou verschuldigde bedragen terug te betalen, heb jij het recht op de nalatigheidsinteresten en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de achterstallige bedragen met een minimum van 50 EUR voor alle buitengerechtelijke kosten. h. Alle andere dan in artikel 8b, 8c, 9a, 9b genoemde wijzen van beëindiging door jou, zoals het eenzijdig stopzetten van de maandelijkse betalingen, worden beschouwd als onrechtmatige verbreking van de overeenkomst. In deze gevallen blijven alle volledige lidmaatschapsbijdragen verschuldigd. Indien deze verschuldigde bijdragen niet vrijwillig door jou worden betaald, kan The Brick beroep doen op een incassobureau voor het invorderen van de verschuldigde bijdragen. Artikel 4g is vanaf dan overeenkomstig van toepassing.
i. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar die je voor de volledige termijn hebt betaald, loopt deze niet automatisch verder en word je 1 tot 2 maanden voor einddatum op de hoogte gehouden omtrent de afloop van jouw abonnement.
j. Indien het lidmaatschap dat je gekozen hebt een korting inhoudt op het moment van inschrijving, vervalt deze korting wanneer de duurtijd van het originele contract niet gerespecteerd wordt. Er zal dan een verrekening plaatsvinden van de onterecht toegekende korting. Deze zal onverwijld verschuldigd zijn bij vervroegde stopzetting van het contract.

ARTIKEL 10: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID 

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aankan. Wij bieden geen actieve begeleiding door personen in de club. Je kunt een Personal Trainer onder de arm nemen, een introductiesessie boeken of gebruik maken van de tips en adviezen die we geven in onze app of via andere middelen in de club. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarbij maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.
b. The Brick en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel dat je oploopt in onze clubs, met als uitzondering letselschade veroorzaakt door doen of nalaten van The Brick.
c. We adviseren je om geen waardevolle spullen mee te nemen naar de clubs. The Brick stelt altijd lockers ter beschikking, maar gebruik daarvan is voor eigen risico. De ervaring leert dat geen enkele locker veilig is voor ervaren dieven. The Brick aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen, met uitzondering van gevallen veroorzaakt door opzet of grove schuld van The Brick. 

ARTIKEL 11: KLACHTEN 

a. Wij doen ons uiterste best om iedereen van dienst te zijn en willen met onze clubs zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat, maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de gastheer/vrouw in onze clubs en in tweede instantie tot de klantenservice van The Brick, zoals beschreven op de website (www.thebrick.be). 

ARTIKEL 12: PERSOONSGEGEVENS 

a. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. The Brick verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
b. In de privacyverklaring van The Brick wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van The Brick kun je terugvinden op onze website.
c. Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en rond onze clubs, maken wij gebruik van video- en audiotoezicht om de club 24 uur per dag te observeren. Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimtes. 

ARTIKEL 13: WIJZIGING GEGEVENS 

a. Veranderingen in je persoonlijke situatie (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct te worden doorgegeven aan de klantenservice.
b. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer The Brick kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid. 

ARTIKEL 14: CONTACTGEGEVENS THE BRICK KLANTENSERVICE 

a. Je kunt de contactgegevens van onze klantenservice vinden op: www.thebrick.be 
b. Adres : Waalsekaai 57a – 2000 Antwerpen
c. Voor meer informatie kun je terecht op de website van The Brick: www.thebrick.be  

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

a. Alle kwesties, vragen en geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, handhaving, uitvoering of beëindiging van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met The Brick aangegaan, worden beheerst door en uitgelegd overeenkomstig de bepalingen van het Belgische recht.
b. Alle geschillen betreffende de geldigheid, de interpretatie, de handhaving, de uitvoering of de beëindiging van deze overeenkomst zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.
c. The Brick heeft zich verbonden tot naleving van de “Gedragscode fitnesssector”. Je kunt de Gedragscode raadplegen via de link https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Gedragscode-fitness.pdf 
d. The Brick aanvaardt tevens de buitengerechtelijke regeling van geschillen van de Consumentenombudsdienst, indien je daar als lid een beroep op wenst te doen. De kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling kun je vinden op https://www.consumentenombudsdienst.be/nl/praktijk. De contactgegevens van de Consumentenombudsdienst zijn: North Gate II Koning Albert II-laan 8 bus 1 1000 Brussel
tel: +32 2 702 52 00 fax: +32 2 808 71 20 e-mail: contact@consumentenombudsdienst.be web: http://www.consumentenombudsdienst.be 

Als de klant na het verstrijken van de uiterste datum niet heeft betaald, stuurt Materia Concept Gyms / The Brick hem minstens één gratis herinnering per mail of per brief om te betalen binnen de 14 dagen indien verstuurd per mail, of binnen de 17 dagen indien verstuurd per post.

Voor zover de klant, dan wel Materia Concept Gyms / The Brick, de andere partij enig bedrag verschuldigd is op de vervaldag en na het verzenden van de gratis herinnering, is een forfaitair schadebeding verschuldigd waarvan het bedrag is vastgelegd op:

 • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
 • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
 • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

Bijkomend is de klant, dan wel Materia Concept Gyms / The Brick, bij niet- of laattijdige betaling een nalatigheidsinterest verschuldigd. Deze verwijlsinteresten, conform de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties, worden berekend op de openstaande som en dit vanaf de vervaldatum van de gratis herinnering.

De hierboven vermelde bedragen zijn bestemd om enerzijds de verwijlsinteresten van de schuld en anderzijds alle kosten van de minnelijke invordering van de onbetaalde schuld te dekken.

De klant heeft recht op dezelfde vergoeding als Materia Concept Gyms / The Brick, indien Materia Concept Gyms / The Brick in gebreke zou blijven haar verplichtingen na te komen nadat zij daartoe uitdrukkelijk ingebreke werd gesteld.

Laatst geüpdate op : 27-02-2023

Word lid van The Brick. Build a better you.